កក់ឥឡូវ​នេះ

កន្លែងស្នាក់នៅ

រចនាដោយ វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ