កក់ឥឡូវ​នេះ

ពត៌មានបន្ថែម : ល្បែងកំសាន្តជាក្រុម

អ្នកអាចស្នាក់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានដើមស្រល់ vKirirom ។ យើងមានសេវាកម្មចំនួន ១២ និង អ្នកអាចយក សេវាកម្មណាមួយ ដែលអ្នកពេញចិត្ត ហើយយើងនឹងផ្តល់ជូនអតិថិជនដោយធ្វើឱ្យឥតខ្ចោះ និងរីករាយបំផុតអំឡុងពេលអ្នកស្នាក់នៅទីនេះ។

vkirirom activity warmup
vkirirom activity PUllLine
vkirirom activity PUllbat
vkirirom activity Pipeline
vkirirom activity through egg
vkirirom activity happy
vkirirom activity winner
vkirirom activity Pullbat
vkirirom activity Pullbat
vkirirom activity bubble
vkirirom activity bubble
vkirirom activity bubble
vkirirom activity struckout
vkirirom activity struckout
vkirirom activity struckout
vkirirom activity treasure hunting
vkirirom activity treasure hunting
vkirirom activity treasure hunting
vkirirom activity treasure DiscGoal
vkirirom activity treasure Walkracing
vkirirom activity treasure hunting

ល្បែងកំសាន្ត មានដូចជា៖

1. Rope Climbing
2. Bubble soccer
3. Khmer Clay Plot
4. Dodgeball
5. Local net
6. Strickout Ball
7. SASUKE Rally
8. Small ball with red color
9. Small ball with green color
10. Black, Green, yellow, Boots
11. Volleyball net
12. Volleyball
13. Bedminton
14. Petanque
15. Disc golf
16. Telescope
17. Netball
18. Futsal / Football field
19. Futsal net
20. Plastic Rope Jumping
21. Unicycle
22. Kickboard / Scooter
22. Flying disc

Home back

រចនា ដោយ វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ