កក់ឥឡូវនេះ

សេវាកម្ម និង បរិក្ខា

conference room បន្ទប់ប្រជុំ

មានបន្ទប់សម្រាប់ធ្វើសិក្ខាសាលា ប្រជុំ សន្និសិទ... ផ្លាស់ផ្តូរ​យោបល់​គ្នា មាននៅលើភ្នំ(កំពុងសាងសង់)។​

vkirirom bus សេវាកម្មដឹងជញ្ជូន

ពួកយើងមានផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ភ្ញៀវនានាប្រកបដោយផាសុខភាព សប្បាយ​រីករាយ​ជាមួយ​ដំណើរ​កំសាន្ត​របស់​លោក​អ្នក។

Camping ការបោះជំរុំ

ពួកយើងមានផ្តល់កន្លែងបោះជំរុំ​ដ៏ធំទូលាយ ដែល​មាន​រហូត​ទៅដល់​៥០០​កន្លែង​សម្រាប់ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ធ្វើ​ការបោះ​ជំរំុជាមួយគ្នា​យ៉ាងសប្បាយ​រីករាយ។

delicious BBQ in vkirirom ការរៀបចំប៊ីប៊ីឃ្យូ

យើងមានទទួលរៀបចំធើ្វប៊ីប៊ីឃ្យូសម្រាប់ភ្ញៀវ ហើយភ្ញៀវក៏អាចជួលសម្ភារះសម្រាប់ធ្វើប៊ីប៊ីឃ្យូពីខាងយើងខ្ញុំ​ក៏បាន។ ភ្ញៀវអាចទាក់ទងមកខាង​ខ្ញុំដើម្បី​ដឹងពីពត៌មានលំអិត​អំពី​ចំនួនមនុស្ស និងបញ្ជីមុខម្ហូប។

nice banquet in vkirirom ពិធីជប់លៀង​ (Banquet)

Pine View Kitchen មានរហូតដល់​១៦០កន្លែង​សម្រាប់អោយ​ភ្ញៀវ​ធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំបាន។ ពួកយើង​ក៏មាន​ប៊ុហ្វហ្វេត​(buffet)​ផ្តល់​ជូន​ផងដែរ។

great motorbike rental service in vkirirom ការជួលមធ្យោបាយធ្វើដំណើរកំសាន្ត

តើអ្នកទាំងអស់គ្នា​ចូលចិត្ត ជិះឡាន ​ ជិះមូតូ ​ឫក៏ជិះកង់ដើម្បី​កំសាន្ត​ក្នុងបរិវេនវីគីីីរីរម្យយើងទេ​? យើងមានសេវាកម្មជួលដល់លោកអ្នក។ ពត៌មានលំអិតសូមទាក់ទងមកកាន់​កន្លែងស្វាគមន៍របស់យើងខ្ញុំ។.