កក់ឥឡូវ​នេះ

More special offers

សេវាកម្មពិសេស

វីឡា ស្វីត ឬ បុរី A ស្នាក់នៅ ២៥០ដុល្លាក្នុងមួយយប់

vkirirom borey type room A

អត្ថប្រយោជន៍

 • វីឡា ស្វីត ឬ បុរី A ស្នាក់នៅបាន ០៦ នាក់
 • ពេលដែល​លោក​អ្នក​អ​ញ្ជើញ​មក​ដល់​យើងបន្ថែមជូនភេសជ្ជ:នឹងផ្លែឈើមួយចាន
 • ផ្តល់ជូនអាហារពេលព្រឹក សម្រាប់ ០៦ នាក់
 • Free សំបុត្រញុំអាហារ​តម្លៃ៣០ដុល្លា នៅភោជនីយដ្ឋាន​ទេសភាពដើមស្រល់
 • ផ្តល់ជូន កង់ ០៦សម្រាប់ធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំវិញទីនេះ
 • បន្ថែមជូនសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើសាច់អាំង ០១ ឈុត សម្រាប់ ១០ នាក់

លក្ខខ័ណ្ឌ និង រយៈពេល

 • តម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះ គឺ កក់ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយនោះទេ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះនឹងមិន រួមបញ្ចូល ថ្ងៃសៅរ៍និង រដូវកាលឈប់សម្រាក ( ថ្ងៃបុណ្យ សាធារណៈ របស់ខ្មែរ និង សកល)
 • រាល់ការលុបចោលការកក់ទុកត្រូវ ជូនដំណឹងមកកាន់យើងខ្ហុំអោយបានមុន ០៣ ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទមកដល់
 • សូមកុំ ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ហុំតាម អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ដូចខាងក្រោមនេះ យើងខ្ហុំតែងតែស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកអ្នក
 • info@vKirirom.com

អទិភាពចំពោះកុមារ

 • កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ០៥ ទៅ ១២ ឆ្នាំ ចំពោះការស្នាក់នៅដោយឥតគិតដោយគេងលើគ្រែជាមួយឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេហើយអាហារពេលព្រឹកគឺត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃ ៥០%

បឹងហ្គាឡូ ឬ វីឡា ចាស្មីន(បុរី R)ស្នាក់នៅ ១២០ ដុល្លាក្នុងមួយយប់

amazing bungalow to stay at vkirirom

អត្ថប្រយោជន៍

 • បឹងហ្គាឡូ ឬ វីឡា ចាស្មីន( បុរី R) ស្នាក់នៅមួយ យប់បាន ០២ នាក់
 • ពេលដែល​លោក​អ្នក​អ​ញ្ជើញ​មក​ដល់​ យើងបន្ថែមជូនភេសជ្ជ:នឹងផ្លែឈើមួយចាន
 • ផ្តល់ជូនអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ ០២ នាក់
 • ផ្តល់ជូនអាហារពេលថ្ងៃត្រង់សម្រាប់០២ នាក់​ ជាប្រភេទម្ហូបបែបអាស៊ីក្នុងភោជនីយដ្ឋានទេសភាពដើមស្រល់
 • អាង ហែលទឹកលេងដោយសេរី
 • ផ្តល់ជូនកង់ ០២សម្រាប់ធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំវិញទីនេះ
 • បន្ថែមជូនសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើសាច់អាំង០១ កំផ្លេរ សម្រាប់ ០៥ នាក់

លក្ខខណ្ឌ និង រយៈពេល

 • តម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះ គឺ កក់ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយនោះទេ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះនឹងមិន រួមបញ្ចូល ថ្ងៃសៅរ៍និង រដូវកាលឈប់សម្រាក ( ថ្ងៃបុណ្យ សាធារណៈ របស់ខ្មែរ និង សកល)
 • រាល់ការលុបចោលការកក់ទុកត្រូវ ជូនដំណឹងមកកាន់យើងខ្ហុំអោយបាន មុន ០៣ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទមកដល់
 • សូមកុំ ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ហុំតាម អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ដូចខាងក្រោមនេះ យើងខ្ហុំតែងតែស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកអ្នក!!
 • info@vKirirom.com

អទិភាពចំពោះកុមារ

 • កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ០៥ ទៅ ១២ ឆ្នាំ ចំពោះការស្នាក់នៅដោយឥតគិតដោយគេងលើគ្រែជាមួយ ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេហើយអាហារពេលព្រឹកគឺត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃ ៥០%

ផ្ទះតង់ទំនើប ស្នាក់នៅ ៩០ដុល្លាក្នុងមួយយប់

khmer unique luxury tent in vkirirom

អត្ថប្រយោជន៍

 • ស្នាក់នៅផ្ទះតង់ទំនើប ស្រស់ប្រណិត
 • ពេលដែល​លោក​អ្នក​អ​ញ្ជើញ​មក​ដល់​ យើងបន្ថែមជូនភេសជ្ជ:នឹងផ្លែឈើមួយចាន
 • ផ្តល់ជូនអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ ០២ នាក់
 • ផ្តល់ជូន តែបៃតង ពេលរសៀលសម្រាប់០២ នាក់ក្នុងភោជនីយដ្ឋានទេសភាពដើមស្រល់
 • ផ្តល់ជូន កង់ ០២សម្រាប់ធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំវិញទីនេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • បន្ថែមជូន សម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើ សាច់អាំង ០១ កំផ្លេរ សម្រាប់ ០៥ នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ

លក្ខខណ្ឌ និង រយៈពេល

 • តម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះ គឺ ពីថ្ងៃអាទិត្យ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយនោះទេ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះនឹងមិន រួមបញ្ចូល ថ្ងៃសៅរ៍និង រដូវកាលឈប់សម្រាក ( ថ្ងៃបុណ្យ សាធារណៈ របស់ខ្មែរ និង សកល)
 • រាល់ការលុបចោលការកក់ទុកត្រូវជូនដំណឹងមកកាន់យើងខ្ហុំអោយបាន មុន ០៣ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទមកដល់
 • សូមកុំ ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ហុំតាម អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ដូចខាងក្រោមនេះយើងខ្ហុំតែងតែស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកអ្នក!!
 • info@vKirirom.com

អទិភាពចំពោះកុមារ

 • កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ០៥ ទៅ ១២ ឆ្នាំ ចំពោះការស្នាក់នៅដោយឥតគិតដោយគេងលើគ្រែជាមួយ ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេហើយអាហារពេលព្រឹកគឺត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃ ៥០%

ផ្ទះលូ ស្នាក់នៅ ៧០ដុល្លាក្នុងមួយយប់

uniqu room of cambodia vkirirom piperoom

អត្ថប្រយោជន៍

 • លោកអ្នក​នឹងទទួលបានការស្នាក់នៅដ៏ទាសម័យនឹងពេញនិយមផ្ទះលូ
 • ពេលដែល​លោក​អ្នក​អ​ញ្ជើញ​មក​ដល់​ យើងបន្ថែមជូនភេសជ្ជ:នឹងផ្លែឈើមួយចាន
 • ផ្តល់ជូនអាហារពេលព្រឹក សម្រាប់ ០២ នាក់
 • ផ្តល់ជូន តែបៃតង ពេលរសៀល សម្រាប់ ០២ នាក់ក្នុងភោជនីយដ្ឋានទេសភាពដើមស្រល់
 • ផ្តល់ជូនកង់ ០២សម្រាប់ធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំវិញទីនេះដោយឥតគិតថ្លៃ
 • បន្ថែមជូន សម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើសាច់អាំង ០១ កំផ្លេរ សម្រាប់ ០៥ នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ

លក្ខខណ្ឌ និង រយៈពេល

 • តម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះ គឺ កក់ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយនោះទេ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះនឹងមិនរួមបញ្ចូល ថ្ងៃសៅរ៍និង រដូវកាលឈប់សម្រាក (ថ្ងៃបុណ្យ សាធារណៈ របស់ខ្មែរ និង សកល)
 • រាល់ការលុបចោលការកក់ទុកត្រូវ ជូនដំណឹងមកកាន់យើងខ្ហុំអោយបាន មុន ០៣ ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទមកដល់
 • សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ហុំតាម អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ដូចខាងក្រោមនេះយើងខ្ហុំតែងតែស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកអ្នក!!
 • info@vKirirom.com

អទិភាពចំពោះកុមារ

 • កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ០៥ ទៅ ១២ ឆ្នាំ ចំពោះការស្នាក់នៅដោយឥតគិតដោយគេងលើគ្រែជាមួយ ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេហើយអាហារពេលព្រឹកគឺត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃ ៥០%

ផ្ទះខ្មែរ ស្នាក់នៅ ៧០ដុល្លាក្នុងមួយយប់

traditional khmer cottage in vkirirom

អត្ថប្រយោជន៍

 • លោកអ្នកនឹងទទួលបានរចនាបទបុរាណដ៏ទំនើប
 • ពេលដែល​លោក​អ្នក​អ​ញ្ជើញ​មក​ដល់​ យើងបន្ថែមជូនភេសជ្ជ:នឹងផ្លែឈើមួយចាន
 • ផ្តល់ជូន អាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ ០២ នាក់
 • ផ្តល់ជូន តែបៃតង ពេលរសៀល សម្រាប់ ០២ នាក់, ក្នុងភោជនីយដ្ឋានទេសភាពដើមស្រល់
 • ផ្តល់ជូនកង់ ០២សម្រាប់ធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំវិញទីនេះដោយឥតគិតថ្លៃ
 • បន្ថែមជូនសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើ សាច់អាំង ០១ កំផ្លេរ សម្រាប់ ០៥ នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ

លក្ខខណ្ឌ និង រយៈពេល

 • តម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះ គឺ កក់ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយនោះទេ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះនឹងមិន រួមបញ្ចូល ថ្ងៃសៅរ៍និង រដូវកាលឈប់សម្រាក ( ថ្ងៃបុណ្យ សាធារណៈ របស់ខ្មែរ និង សកល)
 • រាល់ការលុបចោលការកក់ទុកត្រូវ ជូនដំណឹងមកកាន់យើងខ្ហុំអោយបាន មុន ០៣ ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទមកដល់
 • សូមកុំ ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ហុំតាម អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ដូចខាងក្រោមនេះយើងខ្ហុំតែងតែស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកអ្នក!!
 • info@vKirirom.com

អទិភាពចំពោះកុមារ

 • កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ០៥ ទៅ ១២ ឆ្នាំ ចំពោះការស្នាក់នៅដោយឥតគិតដោយគេងលើគ្រែជាមួយ ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេហើយអាហារពេលព្រឹកគឺត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃ ៥០%

ផ្ទះតង់ ស្នាក់នៅ ៧០ដុល្លាក្នុងមួយយប់

auto camping in vkirirom natural resort

អត្ថប្រយោជន៍

 • សម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់លោកអ្នកដែលស្រលាញ់ធម្មជាតិ
 • ផ្តល់ជូន កង់ ចំនួន ០២សម្រាប់ធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំវិញទីនេះដោយឥតគិតថ្លៃ

លក្ខខណ្ឌ និង រយៈពេល

 • តម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះ គឺ កក់ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយនោះទេ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះនឹងមិន រួមបញ្ចូល ថ្ងៃសៅរ៍និង រដូវកាលឈប់សម្រាក ( ថ្ងៃបុណ្យ សាធារណៈ របស់ខ្មែរ និង សកល)
 • រាល់ការលុបចោលការកក់ទុកត្រូវ ជូនដំណឹងមកកាន់យើងខ្ហុំអោយបាន មុន ០៣ ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទមកដល់
 • សូមកុំ ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ហុំតាម អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ដូចខាងក្រោមនេះយើងខ្ហុំតែងតែស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកអ្នក!!
 • info@vKirirom.com

អទិភាពចំពោះកុមារ

 • កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ០៥ ទៅ ១២ ឆ្នាំ ចំពោះការស្នាក់នៅដោយឥតគិតដោយគេងលើគ្រែជាមួយ ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេហើយអាហារពេលព្រឹកគឺត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃ ៥០%

ភោជនីយដ្ឋានទេសភាពដើមស្រល់

Pine view restaurant natural resort

អត្ថប្រយោជន៍

 • លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសមុខម្ហូបដែលលោអ្នកពេញចិត្តដោយសេរី ​និងតាមតម្រូវការ
 • អាហារប៊ូហ្វេសម្រាប់មនុស្ស 12 ឡើងទៅនាក់​​​យើង​ FREE ជូនមនុស្ស​​ ២នាក់/li>
 • លោកអ្នកអាចអោយភោជនីយដ្ឋានរៀបចំអាហារប៊ូហ្វេចាប់ពីមនុស្ស 20 នាក់ឡើងទៅ ។

លក្ខខណ្ឌ និង រយៈពេល

 • តម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះ គឺ កក់ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយនោះទេ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះនឹងមិន រួមបញ្ចូល ថ្ងៃសៅរ៍និង រដូវកាលឈប់សម្រាក ( ថ្ងៃបុណ្យ សាធារណៈ របស់ខ្មែរ និង សកល)
 • រាល់ការលុបចោលការកក់ទុកត្រូវ ជូនដំណឹងមកកាន់យើងខ្ហុំអោយបាន មុន ៣ ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទមកដល់
 • សូមកុំ ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ហុំតាម អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ដូចខាងក្រោមនេះយើងខ្ហុំតែងតែស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកអ្នក!!
 • info@vKirirom.com

អទិភាពចំពោះកុមារ

 • កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ០៥ ទៅ ១២ ឆ្នាំ ចំពោះការស្នាក់នៅដោយឥតគិតដោយគេងលើគ្រែជាមួយ ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេហើយអាហារពេលព្រឹកគឺត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃ ៥០%

លំហែកាយ

happy second home holiday in vkiriro natural resort

អត្ថប្រយោជន៍

 • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ​២៥% ​ចំពោះអ្នកដែលបានជ្រើសរើសបន្ទប់ខាងលើ និង​ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគិតចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ប៉ុណ្ណោះ។
 • បន្ទប់ខាងលើទាំងអស់នេះបានរួមបញ្ចូលនៅអាហារពេលព្រឹកទាំងអស់លើកលែងតែការបោះជំរុំបុណ្ណោះ ។

លក្ខខណ្ឌ និង រយៈពេល

 • តម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះ គឺ កក់ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយនោះទេ
 • ការផ្សព្វផ្សាយខាងលើទាំងអស់នេះនឹងមិន រួមបញ្ចូល ថ្ងៃសៅរ៍និង រដូវកាលឈប់សម្រាក ( ថ្ងៃបុណ្យ សាធារណៈ របស់ខ្មែរ និង សកល)
 • រាល់ការលុបចោលការកក់ទុកត្រូវ ជូនដំណឹងមកកាន់យើងខ្ហុំអោយបាន មុន ០៣ ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទមកដល់
 • សូមកុំ ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ហុំតាម អាស័យដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ដូចខាងក្រោមនេះយើងខ្ហុំតែងតែស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកអ្នក!!
 • info@vKirirom.com

អទិភាពចំពោះកុមារ

 • កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី០៥ ទៅ ១២ ឆ្នាំ ចំពោះការស្នាក់នៅដោយឥតគិតដោយគេងលើគ្រែជាមួយ ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេហើយអាហារពេលព្រឹកគឺត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃ ៥០%